بی هیچ امیدی - بدون هیچ انتظاری - بدون گلایه ای -

بی هیچ امیدی- بدون هیچ انتظاری- بدون گلایه ای-

بی هیچ امیدی- بدون هیچ انتظاری- بدون گلایه ای-

بی هیچ امیدی- بدون هیچ انتظاری- بدون گلایه ای-

بی هیچ امیدی- بدون هیچ انتظاری- بدون گلایه ای-

مداد و تراش بچگی هام رو برداشتم و دارم جریمه هام رو می نویسم تا دیگه جایگاهم رو فراموش نکنم و یادم نره که خودم گفته بودم "بی هیچ امیدی" و اون اضافه کرده بود "بدون هیچ انتظاری" و "بدون گلایه ای".

/ 1 نظر / 31 بازدید

یعنی جریمه نوشتن موثره؟؟؟! تصمیم درست صادقانه با خود وقادار می مانم آیا یا راهی سهلتر اختیار می کنم ؟