گارد

"به بهانه یک پیامک "             

  از برای جنگ نیامده ام

                        که اینچنین

                               مُشت گره کرده در برابرم ایستاده ای

                        خصم نیستم

                               که غریوِ گلوله را به رُخ می کشی 

  دیوی که به سلاخی اش می کشی

                              دیری ست که خواب برای پروانه

                             رویا برای چکاوک

                              و نقش لبخند برای کودکان می کشد

  مُشت بگشای

                   بخند

                             عظمت لبخند تو را پایانی نیست.         

/ 1 نظر / 21 بازدید