لحظه دیدار

" لحظه دیدار نزدیک ست.

  باز من دیوانه ام، مستم.

  باز می لرزد، دلم، دستم.

  باز گوئی در جهان دیگری هستم.

 

  های! نخراشی بغفلت گونه ام را، تیغ!

  های! نپریشی صفای زلفکم را، دست!

  و آبرویم را نریزی، دل!

  - ای نخورده مست –

  لحظه دیدار نزدیک ست."

/ 0 نظر / 33 بازدید