احساس گناه

"احساس گناه میکنم، چون به تو نگفته ام که چقدر دوستت دارم. عشقی که مرا خوشحال می کند، عشقی است که می توانم با تو تقسیمش کنم. چرا نیاز دارم که عشق به تو را انکار کنم؟

مهم نیست که در مقابل تو مرا دوست داشته باشی یا نه. ممکن است که من فردا بمیرم، یا تو فردا بمیری. آنچه مرا خوشحال می کند این است که بدانی چقدر دوستت دارم."

کتاب چهار میثاق- دون میگوئل روئیز

/ 1 نظر / 32 بازدید
گیج و سردرگم

بگذار کمی دست نیافتنی باشی. آدمها تمامت که کنند رهایت می کنند.